Địa chỉ

53/14 Phú Xương - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa.

Điện thoại

02583.501.039